Actividades

Declaració de Londres per a la Pau (En Català)

Signi ara aquesta declaració

 

Aquesta declaració va ser anunciada en la Conferència de la Pau per a la Humanitat organitzada per Minhaj-ul-Quran International i sota els auspicis del Shayk-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, en el Wembley Arena, a Londres, el 24 de setembre de 2011, i aprovat pel Gran Sheikh d’Al-Azhar Muhammad Ahmad Al-Tayyib, L’Associació Mundial dels Graduats d’Al-Azhar, religiosos representants de totes les creences, acadèmics, polítics i 11.000 participants presents de tot el món.

Preàmbul

 

Les últimes dècades s’ha vist com a moltes de les grans religions i les comunitats culturals s’han trencat per la incomprensió i la desconfiança d’uns cap a uns altres, porta un grau tan lamentable que la gent de bona voluntat en tots dos costats és obligada a declarar en endavant el seu rebuig inequívoc de les creences i de les activitats que puguin dividir-los i d’afirmar la seva alta i forta aprovació de les creences que els uneixen.

 

Nosaltres, els signants d’aquesta « Declaració de Londres per a la Pau Mundial i per a la Resistència contra l’Extremisme », afirmem que tots els éssers humans posseeixen una dignitat intrínseca i els drets immutables, incloent-hi el dret a viure sense la pobresa, sense opressió, sense la por, sense els prejudicis, així com el dret a la llibertat de creença, de culte i d’expressió.

Aquesta declaració està sent llançada pels musulmans per als musulmans del món i per a la resta de la humanitat.


Declaració

 

1. Nosaltres, els signants d’aquesta declaració enviem un missatge de pau i fraternitat a tots els Estats, nacions, comunitats innumerables i individus que formen la humanitat, juntament amb una crida al respecte, a la dignitat, a la compassió, a la igualtat, a la solidaritat i a la justícia per i entre totes les persones.

 

2. Dirigim la nostra crida de la pau, de la tolerància i del respecte a tots els éssers humans, a tot arreu, però especialment als líders polítics i religiosos, polítics, professors, acadèmics i periodistes.

3. Encara que reconeixem les diferències particulars entre les religions, cultures i comunitats, – i reconeixem que totes les persones adquireixen la felicitat i identitat amb la seva consideració particular- declarem que tots els éssers humans a tot arreu tenen els drets immutables i els valors que transcendeixen totes les fronteres polítiques i les filosofies i són inherents i important en totes les religions i credos.

4. Jueus, Musulmans, Cristians, Hindús, Budistes i els de altres religions, així com les i els que no es reconeixen en cap religió, han de gaudir dels mateixos drets cívics i jurídics, les mateixes llibertats i poder viure en pau i en harmonia, buscant la pau únicament a través del compromís de respecte mutu i el diàleg.

5. Rebutgem categòricament tot el terrorisme perquè en el cor de totes les religions hi ha un reconeixement de la santedat de la vida humana. El caràcter indiscriminat del terrorisme, que en els últims anys ha matat més civils que combatents, és antiislàmic, antijueu, anticristià, de fet és incompatible amb els veritables ensenyaments de totes les religions. A causa del seu manifestament indiscriminació i per tant, naturalesa d’assassinats, condemnem tot el terrorisme en totes les seves formes i en tots els països, independentment de qualsevol intenció religiosa i política.

6. Rebutgem de manera inequívoca, repudiem i condemnem tot el terrorisme comès en nom de l’Islam, igual que rebutgem i condemnem tot el terrorisme comès en noms d’altres religions o altres causes. El terrorisme mai és un acte legítim i honorable de la guerra, sinó que sempre és un acte covard dels assassinats indiscriminats.

7. Rebutgem com a falsa i errònia qualsevol afirmació feta pels musulmans i pels no-musulmans que el món actualment està tancat en una lluita inexorable entre l’Islam i l’Occident, i ens comprometem, a través d’una participació positiva i de respecte mutu i el diàleg, per oposar-se a qualsevol i totes les reclamacions de xocs de civilitzacions o la incompatibilitat dels valors a les diferents regions, estats i comunitats.

8. Recolzem els esforços dels organismes internacionals, governs i comunitats per protegir als ciutadans del món contra el terrorisme; ens comprometem a contribuir a la de-radicalització dels grups i individus que equivocadament podria creure que la seva religió tolera la violència indistinta i sense sentit.

9. Si nosaltres no adonem dels greuges reals o percebuts, poden servir com un combustible causatiu per a la violència terrorista – i apel·lem a tots els governs nacionals i locals per a que resolguin aquests greuges amb rapidesa- ens comprometem a la resolució no violenta d’aquestes qüestions, així com a l’eliminació a través de l’educació i el diàleg les teories de conspiració que semblen posar aclucalls a les visions d’algunes persones del món.

10. Donem la benvinguda a l’ona d’aixecaments populars i pacífics en general contra la tirania i l’opressió coneguda com « la Primavera Àrab », i reconeixem que és un moviment basat en la recerca dels drets humans i no sobre la base d’aspiracions religioses. Aquest moviment és compatible amb els drets humans universals i amb les aspiracions esmentades anteriorment.

11. Fem una crida a tots els organismes internacionals i governs per recolzar amb claredat i determinació els àrabs, berbers i altres musulmans motivats a la llibertat i els instem que ho facin d’una manera no-violenta, imparcial, transparent i ben comunicada que augmentarà la confiança i establirà llaços de bona voluntat.

12. Nosaltres, els signants d’aquesta declaració creiem que el conflicte entre Israel i Palestina necessita ser resolt amb urgència i amb escrupolosa imparcialitat.

13. Afirmem la necessitat urgent de resoldre aquest conflicte a fi de proporcionar un Estat sobirà pluralista i representativa als palestins, i seguretat nacional i local als israelians. Perquè sigui permanent i durador, l’acord de pau entre Israel i Palestina ha de ser plena i activament recolzat i protegit de manera no partidària per la comunitat internacional i els seus termes han de ser igualment beneficiosos per als ciutadans de tots dos estats que han temut i han desconfiat tant temps uns a altres.

14. Fem una crida per a la promoció dels drets humans, les llibertats fonamentals, la igualtat entre homes i dones, i els valors fonamentals de la humanitat com la reconciliació, el perdó, la generositat i la solidaritat.

15. Declarem que no hi ha diferència entre un àrab i un jueu, entre un musulmà i un cristià, entre un hindú i un sikh, entre una persona negra i una persona blanca, o entre un home i una dona. Tots els éssers humans són iguals i han de ser tractats amb el mateix respecte, dignitat, compassió, igualtat, solidaritat i justícia.

16. Condemnem inequívocament l’antisemitisme (fins i tot quan de vegades és falsament vestit com el antisionisme), la islamofòbia (fins i tot quan de vegades és falsament disfressat de patriotisme) i totes les altres formes de racisme i xenofòbia.

17. Fem una crida a tots els musulmans i altres minories que viuen a Occident a respectar totes les lleis del país en el qual estan vivint que posseeixen la condició de ciutadà o de resident.

18. Fem una crida als musulmans, els governs i les elits d’Occident per promoure la integració i la ciutadania, l’única solució per a la coexistència pacífica i la cohesió.

19. Fem una crida a tots els governs a protegir les minories contra tota forma d’odi, d’intimidació i de violència, especialment contra la intolerància ultranacionalista o religiosa.

20. Fem una crida a augmentar l’ajuda per a Àfrica i altres regions i nacions pobres del món, amb la finalitat de millorar les seves condicions de vida, proporcionar l’estabilitat socioeconòmica i política, i aconseguir els objectius de la veritable democràcia.

21. Fem una crida als poders financers per introduir una major humanitat en els seus aspectes econòmics. Després de les dues guerres mundials, l’estabilitat dels Estats europeus és crucial per al món.

22. Fem una crida als governs del món a incrementar els esforços per a la reducció de la pobresa, per combatre l’analfabetisme, la proliferació de les armes i les amenaces al nostre entorn natural.

23. Els 11.000 participants de la Conferència de la Pau per a la Humanitat recolzem aquesta Declaració de Londres per a la Pau Mundial i la resistència contra l’extremisme.

24. Finalment, els signants d’aquesta declaració cridem a tothom a expressar el seu acord amb les nostres creences, expectatives i aspiracions afegint les seves pròpies signatures a la declaració, que es troba en línia en www.peaceforhumanity.co.uk i en www. londondeclaration.com.

Vol signar aquesta declaració?

Declaración de Londres para la Paz (En Castellano)

Firme ahora esta declaración

 

Esta declaración fue anunciada en la Conferencia de la Paz para la Humanidad organizada por Minhaj-ul-Quran Internacional y bajo los auspicios del Shayk-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, en el Wembley Arena en Londres, el 24 de septiembre de 2011, y aprobado por el Gran Sheij de Al-Azhar Muhammad Ahmad Al-Tayyib, La Asociación Mundial de los Graduados de Al-Azhar, religiosos representantes de todas las creencias, académicos, políticos y 11.000 participantes presentes de todo el mundo.

Preámbulo

 

Las últimas décadas se ha visto como muchas de las grandes religiones y las comunidades culturales se han roto por la incomprensión y la desconfianza de unos hacia otros, lleva un grado tan lamentable que la gente de buena voluntad en ambos lados es obligada a declarar en lo sucesivo su rechazo inequívoco de las creencias y de las actividades que puedan dividirles y de afirmar su alta y fuerte aprobación de las creencias que les unen.

 

Nosotros, los firmantes de esta « Declaración de Londres para la Paz Mundial y para la Resistencia contra el Extremismo », afirmamos que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca y los derechos inmutables, incluyendo el derecho a vivir sin la pobreza, sin opresión, sin el miedo, sin los prejuicios, así como el derecho a la libertad de creencia, de culto y de expresión.

Esta declaración está siendo lanzada por los musulmanes para los musulmanes del mundo y para el resto de la humanidad.


Declaración

 

1. Nosotros, los firmantes de esta declaración enviamos un mensaje de paz y fraternidad a todos los Estados, naciones, comunidades innumerables e individuos que forman la humanidad, junto con un llamamiento al respeto, a la dignidad, a la compasión, a la igualdad, a la solidaridad y a la justicia para y entre todas las personas.

 

2. Dirigimos nuestro llamamiento de la paz, de la tolerancia y del respeto a todos los seres humanos, en todas partes, pero especialmente a los líderes políticos y religiosos, políticos, profesores, académicos y periodistas.

3. Aunque reconocemos las diferencias particulares entre las religiones, culturas y comunidades, – y reconocemos que todas las personas adquieren la felicidad y identidad con su consideración particular- declaramos que todos los seres humanos en todas partes tienen los derechos inmutables y los valores que trascienden todas las fronteras políticas y las filosofías y son inherentes e importante en todas las religiones y credos.

4. Judíos, Musulmanes, Cristianos, Hindúes, Budistas y los de otras religiones, así como las y los que no se reconocen en ninguna religión, deben gozar de los mismos derechos cívicos y jurídicos, las mismas libertades y poder vivir en paz y en armonía, buscando la paz únicamente a través del compromiso de respeto mutuo y el diálogo.

5. Rechazamos categóricamente todo el terrorismo porque en el corazón de todas las religiones hay un reconocimiento de la santidad de la vida humana. El carácter indiscriminado del terrorismo, que en los últimos años ha matado más civiles que combatientes, es antiislámico, antijudío, anticristiano, de hecho es incompatible con las verdaderas enseñanzas de todas las religiones. Debido a su manifiestamente indiscriminación y por lo tanto, naturaleza de asesinatos, condenamos todo el terrorismo en todas sus formas y en todos los países, independientemente de cualquier intención religiosa y política.

6. Rechazamos de manera inequívoca, repudiamos y condenamos todo el terrorismo cometido en nombre del Islam, al igual que rechazamos y condenamos todo el terrorismo cometido en nombres de otras religiones u otras causas. El terrorismo nunca es un acto legítimo y honorable de la guerra, sino que siempre es un acto cobarde de los asesinatos indiscriminados.

7. Rechazamos como falsa y errónea cualquier afirmación hecha por los musulmanes y por los no-musulmanes que el mundo actualmente está cerrado en una lucha inexorable entre el Islam y el Occidente, y nos comprometemos, a través de una participación positiva y de respeto mutuo y el diálogo, para oponerse a cualquier y todas las reclamaciones de choques de civilizaciones o la incompatibilidad de los valores en las distintas regiones, estados y comunidades.

8. Apoyamos los esfuerzos de los organismos internacionales, gobiernos y comunidades para proteger a los ciudadanos del mundo contra el terrorismo; nos comprometemos a contribuir a la de-radicalización de los grupos e individuos que equivocadamente podría creer que su religión tolera la violencia indistinta y sin sentido.

9. Si nosotros no damos cuenta de los agravios reales o percibidos, pueden servir como un combustible causativo para la violencia terrorista – y apelamos a todos los gobiernos nacionales y locales para a que resuelvan esos agravios con rapidez- nos comprometemos a la resolución no violenta de esas cuestiones, así como a la eliminación a través de la educación y el diálogo las teorías de conspiración que parecen poner anteojeras a las visiones de algunas personas del mundo.

10. Damos la bienvenida a la ola de levantamientos populares y pacíficos en general contra la tiranía y la opresión conocida como « la Primavera Árabe », y reconocemos que es un movimiento basado en la búsqueda de los derechos humanos y no sobre la base de aspiraciones religiosas. Este movimiento es compatible con los derechos humanos universales y con las aspiraciones mencionadas anteriormente.

11. Hacemos un llamamiento a todos los organismos internacionales y gobiernos para apoyar con claridad y determinación los árabes, bereberes y otros musulmanes motivados a la libertad y les instamos que lo hagan de una manera no-violenta, imparcial, transparente y bien comunicada que aumentará la confianza y establecerá lazos de buena voluntad.

12. Nosotros, los firmantes de esta declaración creemos que el conflicto entre Israel y Palestina necesita ser resuelto con urgencia y con escrupulosa imparcialidad.

13. Afirmamos la necesidad urgente de resolver este conflicto a fin de proporcionar un Estado soberano pluralista y representativa a los palestinos, y seguridad nacional y local a los israelíes. Para que sea permanente y duradero, el acuerdo de paz entre Israel y Palestina debe ser plena y activamente apoyado y protegido de modo no partidario por la comunidad internacional y sus términos deben ser igualmente beneficiosos para los ciudadanos de ambos estados que han temido y han desconfiado tanto tiempo unos a otros.

14. Hacemos un llamamiento para la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, y los valores fundamentales de la humanidad como la reconciliación, el perdón, la generosidad y la solidaridad.

15. Declaramos que no hay diferencia entre un árabe y un judío, entre un musulmán y un cristiano, entre un hindú y un sikh, entre una persona negra y una persona blanca, o entre un hombre y una mujer. Todos los seres humanos son iguales y deben ser tratados con el mismo respeto, dignidad, compasión, igualdad, solidaridad y justicia.

16. Condenamos inequívocamente el antisemitismo (incluso cuando a veces es falsamente vestido como el anti-sionismo), la islamofobia (incluso cuando a veces es falsamente disfrazado de patriotismo) y todas las demás formas de racismo y xenofobia.

17. Hacemos un llamamiento a todos los musulmanes y otras minorías que viven en Occidente a respetar todas las leyes del país en el que están viviendo que poseen la condición de ciudadano o de residente.

18. Hacemos un llamamiento a los musulmanes, los gobiernos y las élites de Occidente para promover la integración y la ciudadanía, la única solución para la coexistencia pacífica y la cohesión.

19. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos a proteger las minorías contra toda forma de odio, de intimidación y de violencia, especialmente contra la intolerancia ultranacionalista o religiosa.

20. Hacemos un llamamiento a aumentar la ayuda para África y otras regiones y naciones pobres del mundo, con el fin de mejorar sus condiciones de vida, proporcionar la estabilidad socioeconómica y política, y alcanzar los objetivos de la verdadera democracia.

21. Hacemos un llamamiento a los poderes financieros para introducir una mayor humanidad en sus aspectos económicos. Después de las dos guerras mundiales, la estabilidad de los Estados europeos es crucial para el mundo.

22. Hacemos un llamamiento a los gobiernos del mundo a incrementar los esfuerzos para la reducción de la pobreza, para combatir el analfabetismo, la proliferación de las armas y las amenazas a nuestro entorno natural.

23. Los 11.000 participantes de la Conferencia de la Paz para la Humanidad apoyamos esta Declaración de Londres para la Paz Mundial y la resistencia contra el extremismo.

24. Por último, los firmantes de esta declaración llamamos a todo el mundo a expresar su acuerdo con nuestras creencias, expectativas y aspiraciones añadiendo sus propias firmas a la declaración, que se encuentra en línea en www.peaceforhumanity.co.uk y en www.londondeclaration com.

 

Firme ahora esta declaración

Minhaj ul Quran International organiza la conferencia de la "Paz para la Humanidad"

El 24 de Septiembre de 2011, Minhaj ul Quran International de Reino Unido organizó una conferéncia internacional de la Paz bajo lema "Paz para la Humanidad" en Wembley Arena, Londres, Reino Unido. En el acto participarón 12000 personas desde todo el mundo de todas las religiones.

Shaykh ul Islam Dr. Muhammad Tahir ul Qadri en su discurso dijo que "Rechazamos todas las formas de terrorismo porque en el corazón de todas las religiones se cree en la santidad de las vidas de los inocentes".

Todas las personalidades que intervinieron en la conferencia insistieron que bajo ningún concepto el Islam y los musulmanes pueden ser tolerantes con el terrorismo y que la violencia no tiene ninguna religión.

Intervenciones:

* Shaykh ul Islam Dr. Muhammad Tahir ul Qadri (Fundador de Minhaj ul Quran International)

* Shaykh Hassan Muhi ud Din Qadri (Presidente del Consejo Supremo de Minhaj ul Quran International)

* Ghazala Hassan Qadri (Miembro del Consejo Supremo de Minhaj ul Quran International)

* Richard Barnes (Vicealcalde de Londres)

* Syed Dr. Muhammad bin Yahya AlNinowy (Erudito musulmán, EEUU)

* Dr. Abdul Abd (Presidente de la Universidad de Al-Azhar, Egipto)

* Shaykh Abdul Daim Al-Nusair (Secretario General de WAAG, Universidad de Al-Azhar, Egipto)

* Peer Fayyaz ul Hassan Qadri (Director de Takbeer TV)

* Peer Abdul Qadir Jilani (Presidente de Jamat-e-Ahle Sunnat de Reino Unido)

* Shaykh Ameen ul Hasnat (Presidente de la Universidad Bhera Sharif, Pakistán)


Una parte de la conferencia fue dedicada a rezos inter-religiosos en la que participarón dirigentes de las 6 religiones más grande del planeta.

En la conferencia se aprobó "La Declaración de Londres" para conseguir la paz y el fin del terrorismo, y se anunció una campaña para conseguir 1.000.000 de firmas hasta 2012.

Durante la conferencia se emitieron vídeos con mensajes de apoyo pre-grabados de diferentes líderes entre ellos Nick Clegg (Vice-primer ministro de Reino Unido), Eric Pickles (Secretario de Estado para las Comunidades y Gobierno Local, Reino Unido), Ed Miliband (Líder la oposición) y Dr. Rowan Williams (Arzobispo de Canterbury), quienes apoyaron y felicitaron a Minhaj ul Quran International por haber organizado esta conferencia.

Importantes líderes británico y mundiales enviaron sus mensajes de apoyo que fueron leidos en la conferencia, entre otros David Cameron (Primer Ministro, Reino Unido), Ban Ki Moon (Secretario general de la ONU), y Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu (Secretario General de la Conferéncia Islámica).

Desde Cataluña (España) una delegación formada por miembros fundadores del Centro Islámico Camino de la Paz también participó en la conferencia.

Ver más detalles de la conferencia en inglés:

http://www.minhaj.org/english/tid/14940

Esta noticia en prensa de lengua española:

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/unos-12-000-jovenes-musulmanes-condenan-terrorismo-en-londres_608288.html
http://www.rpp.com.pe/2011-09-24-unos-12-000-jovenes-musulmanes-condenan-el-terrorismo-en-londres-noticia_406864.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/unos-12-000-jovenes-musulmanes-condenan-terrorismo-en-londres_634704.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=936700
http://globedia.com/musulmanes-reino-unido-piden-fin-islamofobia
http://www.hispantv.ir/detail.aspx?id=166416
http://www.eluniversal.mx/internacional/74430.html
http://diario16.pe/noticia/9762-londres-unos-12-mil-jaovenes-musulmanes-en-contra-del-terrorismo
http://www.eltribuno.info/salta/77416-Unos-12-mil-jovenes-musulmanes-condenaron-el-terrorismo-en-Londres.note.aspx